A Nyerj mentorálástELNEVEZÉSŰ JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A játék Szervezője

A ”Nyerj mentorálást” elnevezésű játék (”Játék”) szervezője a McCann Erickson Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.) (”Szervező”) a Mastercard Europe SA (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium) megbízásából, amelyet Magyarországon a Mastercard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.) képvisel.

A Játék lebonyolításával összefüggő adatkezelési feladatokat az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt. (1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1.) látja el, aki gyűjti és kezeli a személyes adatokat, illetve átadja ezeket a Szervező és a nyeremény mentorálási alkalmat koordináló Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Székács u. 29.) számára.

A játékban való részvétel feltételei

 1. A Játékban kizárólag magyarországi székhelyű egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások vehetnek részt (a mikrovállalkozások a törvényes képviselőjük útján) (”Játékos”) vehet részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
 1. regisztrálnak a keszpenzmenteszona.hu oldalon („Weboldal”), amely során meg kell adniuk a következő személyes adataikat: név, , email cím, telefonszám, illetve ki kell választaniuk a négy megadott ágazati szegmens közül azt, amelyikbe magukat sorolják.
 2. és a regisztrációval egyben elfogadják a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulnak a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adataiknak Játékkal összefüggő kezeléséhez.
  (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy alkalommal regisztrálhat érvényesen a Játékba. A Játékosok a regisztrációjuk szerint négy különböző szegmens valamelyikébe kerülnek besorolásra. Ezek ágazati szegmensek: szépségipari szolgáltatók, kiskereskedők, háztartási és prémium szolgáltatók, vendéglátás.

A Játékosok a Pályázat beküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek, valamint a Mastercardnak, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, ügynökei, dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 1. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját e-mail fiókjuk megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail fiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
 1. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
 1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázatot, illetve a Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Játék időtartama, a játék menete

A Játék 2021. május 31. napjának 00 óra 00 percétől 2021. július 9. napjának 12 óra 00 percéig tart.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 1. A Játék időtartama alatt az érvényesen beküldött Pályázatok közül végül szegmensenként 1 – 1 (egy – egy) nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a Lebonyolító székhelyén 2021. július 9. napján 15 óráig a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással.

A Nyerteseken kívül szegmensenként 1 – 1 (egy – egy) tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyertes Játékosok részére az alábbi nyeremények kerül átadásra:

nyertesenként 1 db egy alkalmas – akár on-line módon is megtartható – személyes mentorálás az alábbi egyik híres mentor vezetésével:

Wossala Rozina (vendéglátás), Zólyomi Zsolt (szépségipari szolgáltatók), Szabadfi Szabolcs (kiskereskedők), Balázs Péter (háztartási- és prémium szolgáltatók)

(Továbbiakban: ”Nyeremény”)

4.2 Egy Játékos kizárólag egy Nyereményt nyerhet a Játék során, mely a saját maga által a regisztrációja során kiválasztott szegmens mentorával történő beszélgetést jelent. A Játékos nem jogosult más mentort választani.

4.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

4.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, hasonló típusú és hasonló értékű nyereményre cserélje.

4.5. A Nyeremények átadása a Nyerteseknek

4.5.1 Szervező 2021. július 9. napján teszi közzé a Nyertesek nevét a Játék Weboldalán.

4.5.2. Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a Játék végeztével bárki szabadon megtekintheti, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.5.4. A Nyeremény mentorálások időpontját és helyszínét a Design Terminál fogja egyeztetni a nyertes Játékosokkal. A nyeremények legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig használhatók fel. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény mentorálásra a fenti határidőben sor kerülhessen. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes Játékos önhibáján kívül (pl. betegség miatt) nem tud megjelenni a mentoráláson az előzetesen egyeztetett időpontban, akkor köteles ezt jelezni ezt 48 órával a mentorálás időpontját megelőzően a Design Terminál felé. A Szervező legfeljebb egy pótlási lehetőséget tud biztosítani a nyertes Játékos számára azzal, hogy az ilyen módon halasztott mentorálás kizárólag on-line módon vehető igénybe.

4.5.5. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

Adózás

 1. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

6.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 1. a) Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák;
 2. b) nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 3. c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 4. d) a mentorálás alkalmával felvételek készüljenek róla, amely felvételek közzétételre kerülnek a Mastercard valamint a mentorok saját social csatornáin, illetve a nyertes Játékos maga is szabadon felhasználhatja ezeket a felvételeket.

A megadott adatok kezelője a Szervező megbízásából az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt. Az adatok feldolgozását a Szervező és a Design Terminál végzi, mint adatfeldolgozók.

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az adatkezelő a Játék időtartama alatt kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

6.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a Játékkal kapcsolatosan az ……………. e-mail címen, a személyes adatai törlését, helyesbítését az alábbi címeken: Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt.. (székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1..) címén, vagy az [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

6.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező vagy annak megbízottja ne kezelje az adataikat a 6.1. a. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt. 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1. címén, vagy az [email protected] e-mail címen.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

6.4 A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek a visszavonás időpontja előtti jogszerűségét.

Vegyes rendelkezések

 1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 1. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.
 1. Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból.
 1. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 1. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt azok nem, vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsák, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.


Budapest, 2021.05.28

McCann Erickson Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft.

Szervező