ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a
keszpenzmenteszona.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal)
üzemeltetője, valamint ezúton teszi közzé a „Nyerj mentorálást” elnevezésű nyereményjátékhoz (a
továbbiakban: Játék) kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást.
A Játékban történő regisztrációval (játékszabályzat 2.1. pontja alapján) illetve Weboldal
használatának megkezdésével – valamint a megfelelő mezők megjelölésével – a Játékba regisztráló,
illetve a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) elfogadják a
jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért
kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatok kezelője az Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt.
Székhelye: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1.
E-mail címe: [email protected]
2.) A KEZELT ADATOK KÖRE
a.) Játékban történő részvétel
A Játékba történő regisztráció során – a Kódfeltöltés alkalmával ANIKÓ: MILYEN KÓD?? – a
Játékosnak a következő személyes adataikat kell megadniuk:
 teljes név (vezetéknév, keresztnév)*;
 e-mail cím*;
 telefonszám
 választaniuk kell a négy megadott foglalkozás/szakterület közül azt, amelyikbe
magukat sorolják. Ezek a következők: szépségipar, kiskereskedelem, vendéglátás,
háztartási- és prémium szolgálatók.
b.) Kapcsolatfelvétel a Weboldalon:
A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontregisztrációs űrlapon alatt a Felhasználónak
lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket
tegyen a Játékkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban:
Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolat során a következő személyes adatok megadására van
lehetőség (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):
 teljes név*;
 e-mail cím*;
 üzenet*;
 telefonszám.

A Weboldalon és a Játékban történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek
jogosultak.

3.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

2
Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:
 Játékkal összefüggésben: Az adatkezelés célja a Játékkal összefüggő kapcsolattartás és
adminisztráció, valamint a nyeremények átadásának biztosítása (ezen belül az
adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése
annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra,
továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a
Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése).
Az Adatkezelő nyertesség esetén a Felhasználó rövidített nevét (vezetéknév monogramja
és keresztnév) és a nyereményét kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
(különösen a Weboldalon feltünteti). ANIKÓ: AKKOR NEM ÍRJUK KI A NYERTES TELJES
NEVÉT A WEBOLDALRA?
 Kapcsolatfelvétel során: Az adatkezelés célja a Játékkal, valamint az Adatkezelő
tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel
és kapcsolattartás a Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő
tevékenységével, Játékkal kapcsolatos észrevételek kezelése.
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
 Játékkal összefüggésben: az Adatkezelő a megadott adatokat a Játék időtartama alatt
kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli
nyilvántartásából. Amennyiben a Felhasználó a Játékba történő regisztráció során
hozzájárult a Hírlevelek küldéséhez, a nevét és e-mail címét kizárólag ebből a célból az
Adatkezelő a jelölt határidőt követően is kezeli, amíg a Felhasználó nem vonja vissza
hozzájárulását. ANIKÓ: NÁLUNK LESZ ILYEN? MÁRMINT HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ
FELIRATKOZÁS?
 Kapcsolatfelvétel esetében: az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú
kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 31 napig kezeli, illetve, amíg
a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását,

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt
határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
4.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA
A Játékban történő részvétel során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes
adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó
jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul.
A Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes,
ugyanakkor, ha a Felhasználó nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, úgy a részvétele a
Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt
adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását,
akkor a Játékból kizárásra kerül.
A Felhasználók kizárólag saját, valódi személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben
nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.

3

5.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a
hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi célból eljáró alábbi adatfeldolgozók
végzik:
 McCann Erickson Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1077 Budapest,
Wesselényi utca 16.)
Az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolítása, ügyfélszolgálat biztosítása.
 Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Székács u. 29.)
Az adatfeldolgozás célja a Nyertesekkel való kapcsolattartás.
Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
6.) A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az
Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes
adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
 az adatkezelés célja(i);
 az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és
címzettje(i);
 az adatkezelés tervezett időtartama;
 a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének
korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával
összefüggésben;
 a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 az adatok forrása;
 a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó
rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított
egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást.
Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

4

Kezelt adatok helyesbítése
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken)
pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés
céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.
Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)
A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes
adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket
annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a
Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelés korlátozása
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy
törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

5

 a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy
az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
 közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 profilalkotáson alapul.
A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelme esetén
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás,
valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.
Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett
intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy

6

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az
Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
7.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes
kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését,
megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen
megsemmisülését és sérülését eredményezi.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha
az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető
meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan
késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a
következő információkat tartalmazza:
 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 Adatkezelő neve, elérhetősége;
 az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,
orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az
adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen
pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az
alábbi adatokat tartalmazza:
 az érintett személyes adatok köre;
 az érintettek köre és száma;
 az adatvédelmi incidens időpontja;
 az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.
A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5
évig őrzi meg.
8.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján
továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

7

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt
adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó
ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon vagy Chaten való
megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok
védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy
adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős
ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból
kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait
harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
9.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az
[email protected] e-mail címre, vagy a 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1. postai
címre.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: [email protected] );
 bíróságnál.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el,
a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben
olvashatók.
10.) Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2021. május 17.